Hoppa till sidans innehåll

Policy för verksamheten inom IFK Stockholm Simklubb


Beslutad av styrelsen den 11 maj 2020

 

Bakgrund

Syftet med denna policy är att tydliggöra den grund på vilken verksamheten inom IFK Stockholm Simklubb (i det följande kallad ”klubben”) vilar. Policyn utgår från de stadgar som är antagna av årsmötet (senast 2016-03-09) är övergripande och behandlar frågor om värdegrund, riktlinjer för verksamheten och de som är verksamma som styrelse, tränare, simmare och funktionärer. Den arbetsplan som upprättas årligen för verksamheten beskriver hur arbetet ska bedrivas för att verksamheten ska leva upp till kraven i policyn. 

Allmänt

IFK Stockholm Simklubb är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Samtliga ledamöter i styrelsen, tränare och hjälptränare över 15 år ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret i god tid innan man åtar sig uppdrag i klubben. Detta krav gäller även de föräldrar som följer med på av klubben anordnade läger. 

Styrelse

Styrelsen ansvarar för att klubbens verksamhet bedrivs i enlighet med de av klubben uppställda målen. Styrelsen har vissa administrativa uppgifter och fördelar sinsemellan de arbetsuppgifter som ankommer den. I samband med höstterminens start hålls ett gemensamt tränar- och styrelsemöte för planering av kommande verksamhetsår. Därutöver håller styrelsen ett antal möten som styrelsens ordförande kallar till. 

Medlemskap och avgift

Klubben tar ut en medlemsavgift som betalas terminsvis och betalas för varje aktiv individ. Antagning av nya medlemmar görs löpande i mån av plats. 

Huvudtränare, tränare och hjälptränare

Tränare i IFK Stockholm Simklubb delas in i tre nivåer beroende på ålder och ansvarsområden.

Huvudtränare. Leder det operativa arbetet med simträningen. Huvudtränare ansvarar för att ha löpande dialog med köansvarig styrelsemedlem för att säkerställa att alla träningsgrupper är fulltaliga. I ansvaret ingår också att lämna närvarounderlag till registeransvarig efter avslutad termin samt underlag om tränarnas arbetstider för utbetalning av arvode till kassör. Huvudtränare bedömer när nya hjälptränare ska tas in, vilka som är lämpade för uppdraget och för dialog med styrelsen om hur deras utbildning ska se ut. 

Tränare. Tränare i klubben ska vara minst 16 år, eller fylla 16 det år de blir tränare och ha genomgått följande utbildningar:

  • Grundutbildning för tränare, arrangeras av SISU

  • Utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR)

  • Simidrottsledarutbildning, arrangeras av Stockholm simförbund

Respektive tränare ansvarar för simundervisning av simmarna i sin grupp. Tränare ansvarar också för närvaroregistrering och att meddela huvudtränare om en simmare slutar under pågående termin. Tränare bör ha erfarenhet av att vara hjälptränare. Utbildningsansvarig i styrelsen ansvarar för att tränare får den utbildning som styrelsen beslutat om.

Tränare som deltar i simundervisning betalar en reducerad terminsavgift som inkluderar medlemskap för att klubbens försäkring även ska omfatta dem. 

Hjälptränare. Bistår tränaren i dennes uppgifter. För att bli hjälptränare i klubben måste följande krav vara uppfyllda: 

  • deltagit vid minst ett av klubben arrangerat läger

  • simmat i klubben i minst ett år

  • på ett tillräckligt bra sätt behärska de fyra simsätten samt tekniken för startdyk. 

Hjälptränare bör vara minst 15 år och gå Grundutbildning för tränare respektive utbildning i hjärt- och lungräddning. Efter ett år erhåller hjälptränare arvode. Efter tidigast ett år bör hjälptränare komplettera med Simidrottsledarutbildningen och ges möjlighet att bli tränare vid tillfälle eller då behov uppstår.

Hjälptränare som deltar i simundervisning betalar reducerad terminsavgift som inkluderar medlemskap för att klubben försäkring även ska omfatta dem.   

Träningar

Träningar genomförs gruppvis. Gruppindelning gör utifrån utvecklingsnivå och ålder. Storleken på simgrupper beslutas av styrelsen i samarbete med tränare. 

Simläger

Målet är att tre läger genomförs under ett kalenderår; vårläger, sommarläger och höstläger. När ekonomin tillåter kan klubben sponsra delar av lägeravgiften. Vid varje simläger bör minst tre tränare följa med en grupp om 25-30 simmare samt minst två föräldrar. Simmare från 10 års ålder inbjuds att delta i lägren. En utgångspunkt bör vara att minst en av tränarna är 18 år fyllda. Under läger får simmare inte ta med Ipad eller dator. 

Psykosociala frågor

Kränkningar och sexuella trakasserier. Ingen verksam eller aktiv i klubben ska utsättas för trakasserier i någon form. Om någon tränare eller simmare blir medveten om att en aktiv utsätts för trakasserier ska huvudtränare och styrelse informeras och åtgärder vidtas omgående. 

Ätstörningar och självskadebeteende. I klubben värnas medlemmarnas psykiska och fysiska välmående och tränare och simmare bör vara uppmärksamma på ätstörningar eller självskadebeteende eller andra tecken på att någon mår dåligt. Samtliga verksamma kan informera och söka stöd hos huvudtränare, tränare eller styrelsen när någon medlem visar sådana tecken.  

Alkohol, tobak och droger. Det råder nolltolerans mot alkohol, droger och tobak bland simmare och tränare inom klubbens verksamhet. 

Relation mellan tränare och simmare. Tränare och simmare umgås fritt inom klubben. Tränare ska dock vara medvetna om att de är förebilder för simmarna och agera efter det. Tränare bör söka stöd hos huvudtränare eller styrelsens ordförande i frågor som rör relationer om osäkerhet råder. Som tränare bör användning av sociala medier ske med omdöme. 

IT

När du gör köanmälan eller registrerar dig som medlem i klubben uppger du dina personuppgifter. I samband med det godkänner du att klubben lagrar och använder dina uppgifter i verksamheten. Du har enligt GDPR rätt att få ta del av den information som finns registrerad om dig. Dina uppgifter är lagrade så länge du är medlem i klubben. 

Uppdaterad: 13 SEP 2020 13:38 Skribent: Diana Malvius
E-post: Adressen Gömd

 

Postadress:
IFK Stockholm Simklubb - Simidrott
Triin Gauss, Kölnagatan 14
12064 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: simning@ifkstockholm...

Se all info